• Finderuphøj Skole
Billedet på sidehoved

Finderuphøj Skoles pædagogiske profil

Finderuphøj Skole – vi tager ansvar!

 • Vi skaber læring og trivsel for alle
 • Vi prioriterer det enkelte barn i fællesskabet
 • Vi har høj faglighed og sociale kompetencer

Finderuphøj Skole er en 3 sporet fødeskole i udvikling.

Vi bor i naturskønne omgivelser med mange muligheder for undervisning, leg og spil udendørs.Vores lokaler er nye eller tidssvarende, og skolen stiller individuel computer eller tablet til rådighed for alle elever.

På skolen er der over 400 elever fra 0. til 6. klasse i almen, mens der er omkring 50 elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder i vores specialklasserækker.

På Finderuphøj Skole vægter vi faglighed, rummelighed, mangfoldighed, bevægelse, fællesskab, kreativitet og trivsel.
Sociale kompetencer ligestilles med de faglige - de er ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger.

På Finderuphøj Skole har vi taget stilling til skolereformen!

Finderuphøj Skole skaber i samarbejde med elever, forældre og ansatte en skole:

 • Hvor motion og bevægelse er en del af dagligdagen, og hvor en bred vifte af bevægelsesformer understøtter barnets læring i alle fag og sammenhænge.
  • I forbindelse med anvendelsen af motion og bevægelse i praksis gælder det, at bevægelsen indgår som en del af den faglige undervisning, og at personalet bevæger sig sammen med eleverne.
    
 • Hvor det tværfaglige samarbejde i forbindelse med den understøttende undervisning sikrer, at det hele barn ses - med øje for det enkelte barns faglighed, læringsparathed, trivsel og alsidige personlige udvikling i læringsfællesskabet.
  • I forbindelse med anvendelsen af den understøttende undervisning i praksis gælder det, at undervisningen understøtter den fagfaglige undervisning og skaber rum for yderligere fordybelse.

Den understøttende undervisning kan endvidere indeholde undervisning i de timeløse fag: Trafik, Sundhed og seksualundervisning, Uddannelse og job samt det lokalbestemte fag: Netetik.

 • Hvor den åbne skole i form af samarbejde med eksterne partnere bidrager og understøtter de formelle og uformelle læringsprocesser for eleven og klassen som helhed – og hvor eleverne får kendskab til det lokale erhvervs- og foreningsliv
  • I forbindelse med at inddrage lokalsamfundet i skolens praksis gælder det, at forældre og bedsteforældre ses som værdifulde ressourcer, der inddrages i skolens og SFO’ens praksis, at gæstelærere inddrages i forbindelse med bl.a. emneuger, samt at personalet er opsøgende, kreative og åbne for mulige samarbejdspartnere til gavn for elevernes alsidige læring.
    
 • Hvor IT er en integreret del af undervisningen i alle fag og alle tværfaglige sammenhænge, hvor IT anvendes, som et redskab til at fremme elevernes læring, og hvor elevgruppens mangfoldighed og viden understøtter den daglige undervisning.
  • I forbindelse med at anvende IT og digitale kompetencer i den daglige praksis gælder det,
   • at IT inddrages som en naturlig del af undervisningen i alle fag – herunder benytter vi Meebook i alle fag i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsforløb, årsplaner og elevplaner.
   • at fagteam styrker og videndeler om anvendelse af IT i alle fag
   • at vi styrker elevernes forståelse for og kritisk stillingtagen til adfærd på internettet og de sociale medier via undervisning i netetik
   • at der arbejdes produktionsorienteret med fx animation, video og lommefilm som læringsværktøj
   • at vi lærer eleverne at forholde sig kritisk i forhold til informationssøgning. 
 • Hvor holddannelse bidrager til mangfoldige og fleksible læringsmiljøer, der udfordrer den enkelte elevs potentiale for optimal læring.
  • I forbindelse med anvendelse af holddannelse i praksis gælder det, at holddannelse er et fagligt supplement til klasseundervisningen, hvor der er øget mulighed for faglig differentiering på årgangen, således at alle eleveres forudsætninger kan imødekommes i undervisningen.
 • Hvor faglig fordybelse/lektiehjælp styrker den enkelte elevs sociale, faglige og personlige kompetencer.
  • I forbindelse med anvendelse af faglig fordybelse i den daglige praksis gælder det, at vi tilpasser undervisningen til den enkelte elevs behov, og at lektiehjælpen og den faglige fordybelse har til formål at sikre, at den daglige lektie i hjemmet er minimal.
 • Hvor vi praktiserer en sammenhængende evalueringskultur, der vægter det fremadrettede perspektiv - altid med fokus på en forbedret praksis.
  • I forbindelse med anvendelse af evaluering i praksis gælder det:
   • at vi anvender faglige test i henhold til skolens evalueringsplan i forhold til både almen-, special- samt sprogeleverne
   • at vi gennemfører TOPI trivselsskemaer 2 gange årligt, med opfølgende analyse og handleplan på børn i gul eller rød position
   • at vi gennemfører den Nationale Trivselsmåling
   • at vi gennemfører Nationale Test
   • at vi afholder to årlige skole-hjem-samtaler
   • at vi udarbejde elevplaner i efteråret med fokus på det fremadrettede perspektiv – og at elevplanens mål revideres ved forårets skole-hjem-samtaler.  
  • De faglige test og den løbende evaluering danner ramme for den enkelte elevs faglige udvikling.
 • Hvor det skal være trygt for alle børn at gå i skole
  • vi udvikler og udfordrer elevernes faglige og sociale kundskaber.
  • vi fremmer et sundt læringsmiljø med arbejdsro og respekt for hinanden.
  • vi trives og føler os trygge i fællesskabet.
  • vi indgår i sociale fællesskaber, hvor alle har nogen at lege med.
  • vi har tillid til at tale med hinanden – også om det der er svært.
  • vi ser og hjælper hinanden.
  • vi respekterer, når kammerater siger fra.
  • vi har respekt for mangfoldighed og forskellighed.
  • vi passer på hinanden og skolen.

Finderuphøj Skole skaber i samarbejde med elever, forældre og ansatte en SFO:

 • Hvor børnene i en mangfoldig fritidsareana har mulighed for:
  • at styrke og udvikle deres sociale kompetencer
  • at kunne indgå i og udvikle et fællesskab
  • at udøve medbestemmelse.
 • Hvor vi arbejder Temaorienteret med alsidige temaer og sikrer forskellige deltagelsesrum for børnene, herunder:
  • Frirum, fordybelsesrum, samtalerum, aktivitetsrum og legerum.
 • Hvor vi tager udgangspunkt i et anerkendende børnesyn.
  • I praksis betyder det, at SFO personalet:
   • Lever sig ind i barnets oplevelse af - og perspektiver på - det som barnet ser, føler og tænker.
   • Forholder sig åbent i forhold til barnets oplevelse.
   • Bekræfter at barnet er set, hørt og forstået.
   • Kan afgrænse sig i forhold til barnets oplevelser og følelser, således at SFO personalet forbliver i en position som den hjælpende og guidende voksne.

 

Vedtaget på MED-møde d. 6. december 2017